Sakramenty

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Co to jest chrzest?

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej. Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu.

Skutki chrztu św.

 • odpuszczenie grzechu pierworodnego;
 • odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;
 • odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej;
 • wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego;
 • charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

Nadanie imienia

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

Warunki udzielania chrztu św.

Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest żywa wiara osoby proszącej o chrzest lub rodziców w przypadku małego dziecka.

W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.

Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół.

Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego

 • Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej
 • Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
 • Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
 • Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną)
 • Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

Rodzice chrzestni

Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania, dlatego powinni mieć ukończone 16 lat, być głęboko wierzącymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i Eucharystii.

Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego oraz rodzice dziecka.

Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.

Formalności związane z chrztem św.

Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego /Birth certificate/, podać dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).

Przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz do uczestniczenia w katechezie przedchrzcielnej.

Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.


Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.

“Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 17)

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej, to znaczy:

 • głębiej zakorzenia w Bożym synostwie (zob. Rz 8,15);
 • ściślej jednoczy z Chrystusem;
 • pomnaża dary Ducha Świętego;
 • udoskonala więź z Kościołem;
 • udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża;
 • bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć raz w życiu.

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, wykazywać się dojrzałą wiarą, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty.

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:

 • budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem.
 • dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie.
 • odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

Formalności związane z sakramentem bierzmowania:

Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w każdej parafii. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14. rok życia.

Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania. Jego zadaniem jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.

Poniższe wyjaśnienia dotyczą Polaków należących do parafii będących w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński i mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy.

 • Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy załatwiają wszelkie formalności w Polsce.

 • Polacy uczęszczający do angielskich kościołów katolickich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju.

 • Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy i należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej oraz pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu..

Przed ustaleniem daty ślubu prosimy o pilny kontakt z biurem małżeńskim PMK w poniższych przypadkach:

- osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński rozwiązany prawomocnym wyrokiem rozwodowym; dotyczy to także tych narzeczonych, którzy już zawarli ze sobą kolejny związek cywilny

- niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub i został on cywilnie rozwiązany, albowiem potrzebne będzie orzeczenie stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez katolicki Trybunał Diecezjalny, a proces ten może trwać do 18 miesięcy.

- katolików, którym stwierdzono nieważność zawartego wcześniej sakramentu małżeństwa

- katolików, którzy zawarli w przeszłości związek cywilny zakończony rozwodem

Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych można spisać dopiero po uzyskaniu potwierdzenia stanu wolnego przez Wikariusza Delegata dla Polaków.

Niezbędne dokumenty

Na spotkanie z duszpasterzem trzeba skompletować i zabrać następujące dokumenty:

- dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty

- dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i nazwą diecezji do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym trzeba podać dane kościoła i parafii ślubu

- świadectwo chrztu katolików nie może być starsze niż 6 miesięcy do daty spisania protokołu

Odbierając świadectwo chrztu w kancelarii parafialnej trzeba sprawdzić, czy jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z danymi paszporcie. W przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę. Jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o przyjętym sakramencie bierzmowania, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii, w której sakrament ten był przyjęty. Świadectwo chrztu musi być podpisane przez kompetentną osobę, zawierać datę wystawienia i wyraźną adnotację, że zostało wystawione do ślubu kościelnego.

- dla ochrzczonych niekatolików - dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chrztu, który może mieć różną formę; data wystawienia tego dokumentu nie odgrywa roli.

- zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim, którego ukończenie jest obowiązkowe dla wszystkich narzeczonych.

- Statutory Declaration of Freedom - SDF (formularz do pobrania w parafii lub tutaj).

SDF jest formą przysięgi, którą trzeba złożyć przed Commissioner for Oath lub prawnikiem (solicitor). Jeśli narzeczony/a jest kawalerem/panną, nie wpisuje się planowanego małżeństwa. W innych przypadkach wpisuje się informacje o wcześniej zawartych i rozwiązanych związkach cywilnych, a także o trwającym związku cywilnym. SDF jest w Wielkiej Brytanii dokumentem legalnym i podanie nieprawdziwych informacji traktowane jest jako przestępstwo. By podpisać SDF trzeba okazać się paszportem lub innym dokumentem tożsamości, a koszt usługi nie powinien przekroczyć £10.00. Oprócz podpisu prawnika, SDF musi zawierać datę i pieczątkę praktyki lub dopiętą wizytówkę prawnika.

- w przypadkach gdy narzeczony/narzeczona jest wdowcem/wdową w dokumentacji trzeba dołączyć kopię aktu zgonu.

- zupełny odpis aktu zawarcia związku cywilnego - w przypadku gdy narzeczeni zawarli ślub cywilny ze sobą, a teraz chcą go uważnić sakramentalnie.

UWAGA:

 • Prawo polskie nie uznaje małżeństw zawartych przez obywateli polskich za granicą. Jeśli narzeczeni zawarli związek poza Polską i planują ślub kościelny, muszą rozpocząć procedurę rejestracji swojego związku cwilnego w polskim USC przed ślubem kościelnym.

 • Prawo angielskie umożliwia wszystkim obywatelom zawarcie małżeństwa konkordatowego w świątyni, w której narzeczeni praktykują. Dlatego biskupi katoliccy w Anglii i Walii podchodzą z wielką nieufnością do narzeczonych, którzy zawierają ślub cywilny w Register Office i wymagają, aby pomiędzy ślubem cywilnym i kościelnym upłynęło 6 miesięcy. Wymóg ten nie obowiązuje w żadnym innym kraju.

 • W przypadku gdy narzeczeni zawierają związek cywilny w Anglii, a ślub kościelny planują zawrzeć w Polsce, Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych należy spisać dopiero po zawartym związku cywilnym, dołączając kopię zupełnego odpisu zawarcia tego związku do dokumentacji przesyłanej do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej. Dlatego data ślubu kościelnego musi być zaplanowana co najmniej 6 tygodni po zawarciu związku cywilnego.

 • Zdarza się, że narzeczeni podejmują decyzję zawarcia związku małżeńskiego poza Polską, w krajach tak odległych jak Australia, Nowa Zelandia czy Kuba, często nakłanianych do tego przez biura turystyczne. Poza przypadkami gdy jedna ze stron pochodzi z kraju ślubu i Polakami uważniającymi swój kontrakt cywilny w polskim kościele w Rzymie, miejscowe kurie niezawsze dają pozwolenie na ślub. Narzeczeni muszą się liczyć z możliwością odmowy. Dokumentacja przedślubna w tych wypadkach musi być przygotowana w języku angielskim i zawierać list narzeczonych skierowany do biskupa diecezji ślubu i wyjaśniający przyczyny wyboru miejsca. W pełni przygotowana dokumentacja wysyłana jest wyłącznie do kurii miejsca ślubu; nigdy do biura turystycznego, które zajmuje się organizacją wesela.

Narzeczeni są odpowiedzialni za załatwienie strony cywilnej małżeństwa w danym kraju.

Spotkanie z duszpasterzem

Podczas spotkania z duszpasterzem zostanie spisany:

* Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych

Dodatkowo:

* Prośba o pozwolenie na małżeństwo mieszane - gdy jedna ze stron jest ochrzczonym niekatolikem

* Prośba o Dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód zrywających (obecność takich przeszkód stwierdzi w czasie spotkania duszpasterz) - gdy jedna ze stron jest nieochrzczona lub jej chrzest nie jest uznany przez Kościół Katolicki.

*Oświadczenie napisane własnoręcznie przez stronę niekatolicką w obecności duszpasterza, stwierdzajace, iż nie będzie przeszkadzać stronie katolickiej w praktykowaniu jej wiary, a wszystkie dzieci zrodzone w tym małżeństwie będą ochrzczone w Kościele Katolickim i wychowane w wierze katolickiej.

* Obcokrajowcy, którzy pragną zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce muszą dołączyć kopię Certificate of no impediment to marriage, wydanego przez właściwy urząd danego kraju. Oryginał trzeba złożyć w USC w Polsce.

W Wielkiej Brytanii Certificate wydawany jest przez lokalny Register Office. Czas oczekiwania na ten dokument dla obywateli Unii Europejskiej wynosi 28 dni, a dla obywateli spoza Unii conajmniej 70 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Dokument ten jest ważny 6 miesięcy.

Dla usprawnienia procesowania dokumentacji istnieje możliwość przesłania całej dokumentacji do biura małżeńskiego PMK bez kopii Certificate; należy jednak zaznaczyć, że będzie dosłana emailem do biura małżeńskiego PMK zaraz po jej otrzymaniu. Dokumentacja będziee wysłana do kurii po otrzymaniu kopii Certificate.

Informujemy, że władze niektórych krajów (np. Słowacji) nie wydają żadnego dokumentu upoważniającego ich obywateli do zawarcia związku małżeńskiego. W takich przypadkach narzeczeni mogą ustalić stan wolny w polskim sądzie rodzinnym. To jest długi proces, który wymaga kilkukrotnej obecności danej osoby w Polsce. Innym rozwiązaniem jest zawarcie związku cywilnego w kraju obcokrajowca lub w Anglii i zarejestrowanie go w Polsce. W takich przypadkach do dokumentacji musi być dołączona kopia zupełnego odpisu aktu zawarcia tego związku.

W przypadku ślubów konkordatowych zawieranych w Polsce odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności w polskim USC ponoszą narzeczeni.

W przypadku, gdy ślub konkordatowy zawierany jest w polskiej parafii w Anglii trzeba dodatkowo dostarczyć do parafii ślubu:

- Certificate of no impediment to marriage, wydany przez lokalny Register Office.

- zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office - gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej tzn. nie jest obywatelem brytyjskim / Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu w tym kraju.


Przygotowaną dokumentację ślubną duszpasterz przesyła do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, gdzie wszystkie dokumenty są sprawdzane, udzielane są wszelkie potrzebne dyspensy i pozwolenia. Następnie skompletowana dokumentacja przesłana jest do kurii kraju ślubu. Biuro małżeńskie PMK opracowuje i wysyła dokumentację ściśle według daty ślubu. Dokumenty docierają z reguły po 5 – 7 dniach do kurii, która przekazuje je do parafii ślubu.

Dokumentacja przesyłana jest pocztą poleconą i każda przesyłka ma swój numer rejestracyjny. Narzeczeni mogą uzyskać informację o numerze ich przesyłki w biurze małżeńskim PMK i śledzić losy listu na stronie Royal Mail wybierając opcję Track and Trace. Informacja ‘delievered in Poland’ oznacza, że list został dostarczony do kurii.

Aby sprawdzić czy dokumentacja dotarła do parafii ślubu prosimy, aby narzeczeni skontaktowali się z parafią ślubu nie wcześniej niż trzy tygodnie przed ślubem. Jeśli okaże się, że dokumentacja jeszcze nie dotarła, ksiądz proboszcz powinien skontaktować się z własną kurią. W wypadku braku dokumentacji w kurii prosimy o kontakt z biurem małżeńskim PMK, telefon 020 7226 3439.

W razie wątpliwości i pytań związanych z zawarciem sakramentu małzeństwa prosimy o kontakt telefoniczny z biurem małżeńskim PMK: 020 7226 3439 w godzinach od 9.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku lub emailowy: Enable JavaScript to view protected content.. W koresponencji emailowej prosimy o podanie numeru telefonu i daty planowanego ślubu.