List Biskupów Konferencji Episkopatu w Anglii i Walii z okazji wyborów powszechnych

Wobec wyborów powszechnych zapowiedzianych na dzień 8 czerwca pragniemy podzielić się z Wami kilkoma refleksjami. Nasze życie, jako Katolików i obywateli Zjednoczonego Królestwa, kształtuje się w perspektywie inspirowanej przez naszą wiarę. Jak głosi Papież Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium (§183) „Autentyczna wiara... zawsze pociąga za sobą głębokie pragnienie zmiany świata, przekazania wartości, zostawienia czegoś dobrego po sobie na ziemi. Kochamy tę wspaniałą planetę, na której umieścił nas Bóg, i kochamy zamieszkującą ją ludzkość ze wszystkimi jej dramatami i zmęczeniem, z jej pragnieniami i nadziejami, z jej wartościami i jej kruchością. Ziemia jest naszym wspólnym domem i wszyscy jesteśmy braćmi.” Słowa te zachęcają nas byśmy podeszli do tych wyborów powszechnych z pozytywnym i mocnym postanowieniem sumiennie rozważyć wszystko to, co jest tu stawką.

Udział w głosowaniu w tych wyborach jest ważną powinnością każdego, kto ma prawo głosu. Prosimy, byście poszli do wyborów i zagłosowali. Wasz głos jest sprawą sumienia. Jest Waszym sądem o tym wszystkim, czego Pan Bóg wymaga od nas, tak w wymiarze osobistym jak i społecznym.

Papież Franciszek przypomina nam podstawowe zasady, którymi powinniśmy się kierować w naszych rozważaniach: „...głębokie pragnienie zmiany świata i zostawienia czegoś dobrego po sobie na ziemi.” Aby to pragnienie osiągnąć musimy nazwać po imieniu i stawić czoła każdej krzywdzie i wszelkiemu wyzyskowi, który okalecza nasze społeczeństwo i nasz świat. „Kochamy zamieszkującą ją ludzkość ze wszystkimi jej dramatami i zmęczeniem,” Rodzina jest pierwowzorem ludzkości, jest, bowiem podstawową komórką rodzaju ludzkiego i dlatego trzeba ją chronić i pielęgnować. Praktycznym wyrazem takiej miłości jest litość i miłosierdzie, okazywane szczególnie chorym, bezdomnym, osieroconym, ofiarom przemocy i zrozpaczonym. „Ziemia jest naszym wspólnym domem”  Nie możemy pozostawać obojętni w obliczu zmagań i klęsk ludzi, którzy żyją z dala od nas; musimy dokładać wszelkich starań, by im pomagać i ich chronić. Nie możemy obojętnie spoglądać na skutki dla środowiska naturalnego wynikające z naszego stylu życia, dobrego samopoczucia i sposobu mnożenia dochodów i dobrobytu. „Wszyscy jesteśmy braćmi.” Podkreślamy z naciskiem, że każda istota ludzka ma wspólną godność, której nie wolno negować ani lekceważyć. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, jesteśmy Mu drodzy i drodzy sobie nawzajem, i to trzeba szanować i cenić.

Te ogólne zasady odnoszą się bezpośrednio do konkretnych tematów, które są obecnie przedmiotem dyskusji, a zwłaszcza, że wybory powszechne mają miejsce w momencie zwrotnym dla naszych narodów, kiedy przygotowujemy się do wyjścia z Unii Europejskiej.

Wynik tych wyborów będzie w dużej mierze decydujący, jeżeli chodzi o drogi wyjścia, priorytety, którymi przyszły rząd będzie się kierował, oraz wartości, których chcemy strzec, jako własne w Zjednoczonym Królestwie i jako partnerskie wobec innych krajów w świecie. Od tego wyniku będzie wiele zależało: uzdrowienie relacji i przezwyciężanie podziałów w społeczeństwie, przyszłość opieki nad osobami szczególnej troski, organizacja i zarządzanie usług publicznych, oraz czy Zjednoczone Królestwo pozostanie jednym państwem.

Te zasady kształtują nasze refleksje na temat spraw, które są obecnie dyskutowane. Podajemy pod rozwagę kilka pytań – do osobistego przemyślenia i do dyskusji z kandydatami na posłów lub tych, którzy zabiegają o Wasze poparcie.

Wyjście z unii europejskiej

Ponad trzy miliony obywateli Unii Europejskiej mieszka w Zjednoczonym Królestwie i około miliona obywateli brytyjskich mieszka w innych krajach unijnych. Mają przed sobą niejasną przyszłość. Jakie stanowisko zajmują kandydaci na posłów w sprawie przyszłych uprawnień dla obywateli UE zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie i wzajemnych uprawnień dla obywateli brytyjskich w UE? W miarę zbliżania się terminu wyjścia z Unii będą podejmowane rokowania zmierzające do zawarcia nowych umów handlowych. Ważnym elementem w rokowaniach winny być prawa człowieka i prawa robotników, ochrona środowiska i właściwy rozwój najuboższych krajów. Jakie sprawy Wasi kandydaci na posłów uważają za priorytetowe przy zawieraniu nowych umów międzynarodowych?

Sprawy rodziny i życia

W 2015 roku parlament brytyjski głosował przytłaczającą większością głosów za ochroną prawną najsłabszych osób w społeczeństwie i w ten sposób nie dopuścił do legalizacji wspomagania śmierci. Czy Wasi kandydaci na posłów podtrzymają tę decyzję? Czy poprą środki wspierające przyrodzoną wartość życia w każdym jego stadium? Rodzina leży u podstaw zdrowego i pomyślnie rozwijającego się społeczeństwa, a w nim przede wszystkim dzieci,
Jaką politykę proponują Wasi kandydaci na posłów, aby zapewnić rodzinom odpowiednie warunki rozwoju?
Sądownictwo karne

W cywilizowanym społeczeństwie zakłady karne winny służyć zadośćuczynieniu i rehabilitacji, a nasze więziennictwo zmaga się z niespotykanym dotąd nasileniem przemocy i samobójstw. Czy Wasi kandydaci na posłów są za pilną reformą i odpowiednim dofinansowaniem więziennictwa?

Migracja

Zjednoczone Królestwo od lat przychylnie odnosiło się do osób przybywających z innych krajów. Potrzebujemy jasną politykę migracyjną, która odpowiada potrzebom gospodarki i szanuje jedność związku małżeńskiego i życia rodzinnego. W jaki sposób Wasi kandydaci na posłów zadbają od to, by powstał sprawiedliwy system migracji dla osób chcących przyjechać i pracować na Wyspach Brytyjskich?

Uchodźcy i azylanci

Zjednoczone Królestwo zobowiązało się do przyjęcia co najmniej 20,000 najbardziej potrzebujących pomocy spośród wszystkich uchodźców syryjskich. Czy Wasi kandydaci na posłów dołożą wysiłków, aby dotrzymano tego zobowiązania i rozważono możliwości zwiększenia pomocy? Czy będą promować postawę gościnności i przeciwstawiać się przestępczości płynącej z nienawiści?

Wolność wyznania i wiary

Miliony ludzi w całym świecie są prześladowani za wiarę. W jaki sposób Wasi kandydaci na posłów zamierzają przyczyniać się do powszechnej wolności wyznania lub wiary? Jakie priorytetowe działania winna podejmować brytyjska polityka zagraniczna, aby zapewnić ochronę mniejszości wyznaniowych, w tym mniejszości chrześcijańskich?

Wspomaganie najuboższych w świecie

Wsparcie finansowe udzielane najuboższym w różnych regionach świata ratuje życia i pomaga ludziom wyjść z ubóstwa. Czy Wasi kandydaci na posłów zobowiążą się do ochrony i zwiększenia środków budżetowych na rozwój najuboższych krajów?

Opieka nad najsłabszymi w społeczeństwie

W naszym społeczeństwie jest bardzo wiele osób, którym brakuje środków do życia, którzy nie mogą powiązać końca z końcem, którzy nie mają godnych warunków mieszkaniowych. Jakie jest stanowisko Waszych kandydatów na posłów wobec pomocy dla najuboższych – medycznej, opieki społecznej, przydziału mieszkań? W jaki sposób zamierzają wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi? Skąd czerpaliby fundusze na tę pomoc?
Oświata

Szkoły katolickie, które wychowują ponad 845 tysięcy dzieci w Anglii i Walii, wnoszą pozytywny wkład w życie społeczeństwa. Czy Wasi kandydaci na posłów zamierzają wspierać rodziców w prawie wyboru szkoły dla dzieci? Czy będą wspierać szkoły katolickie, jako część składową szkolnictwa wyznaniowego?

Niewolnictwo współczesne

Współczesne niewolnictwo jest skrajną postacią łamania godności człowieka. Z tego tytułu cierpi, co najmniej 14 tysięcy ludzi w Zjednoczonym Królestwie i miliony ludzi w całym świecie. W jaki sposób Wasi kandydaci na posłów zamierzają wspierać walkę polityczną ze współczesnym niewolnictwem i zabiegać o wzmożoną pomoc dla ofiar?

Zapewne rozważacie wiele innych zagadnień. Prosimy byście pamiętali nie tylko o skutkach dla Was i dla Waszych rodzin, ale także o skutkach dla całego świata. Zjednoczone Królestwo ma długą i chlubną tradycję hojności i sprawiedliwości. Wartości, o których mowa w tej serii pytań stanowią fundament naszego stylu życia i dobra społecznego.

Panie, obdarz nas mądrością, by nasze działania zawsze były prawe, byśmy je podejmowali dla ochrony i pomyślności wszystkich ludzi i budowali społeczeństwo oparte na sprawiedliwości i pokoju.