Ś.p. Ksiądz Prałat Jan Szponar 25.03.1931 – 01.08.2021

Ksiądz Prałat Jan Tadeusz Szponar urodził się w 25 marca 1931 roku w osadzie wojskowej Armatniów na Wołyniu, na terenie diecezji łuckiej.
W lutym 1940 roku cała rodzina została zesłana w okolice Archangielska do miejscowości Lednia. Rodzice i rodzeństwo pracowali przy wyrębie lasu
i spławianiu drewna. Jan chodził do sowieckiej szkoły. Po ogłoszeniu „amnestii” został zwolniony z kołchozu we wrześniu 1941 roku.

Zgłosił się do Szkoły Junaków, ale z powodu zbyt młodego wieku nie został przyjęty i wysłano go przez Iran do sierocińca w RPA. W Afryce przebywała również jego matka i siostra, do których dołączył po kilku miesiącach. Rodzina Szponarów wyjechała do Wielkiej Brytanii w 1948 roku. Zamieszkali najpierw w Newton Abbot, a potem w Swindon. Tu Jan skończył liceum. Po kilku miesiącach pracy, w 1951 roku wstąpił do seminarium (Kolegium Polskiego) w Rzymie.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 października 1957 roku, razem z ks. Stefanem Kwiecińskim z Erechim w Brazylii. Został inkardynowany do Archidiecezji Warszawskiej. Potem kontynuował studia, uzyskując tytuł licencjata z teologii i filozofii. Zamiarem księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego było, by pracował w Polsce. Stało się inaczej, bo nie mógł udowodnić, że się w Polsce urodził – po wywózce na Syberię nie ocalały żadne jego dokumenty. Pozostał zatem na emigracji i w 1961 roku rozpoczął pracę duszpasterską w Wielkiej Brytanii.

Pracował w wielu miejscach:
- Londyn Brompton Oratory (duszpasterstwo akademickie) 1961-1962
- Londyn św. Andrzeja Bobola  (wikariusz) 1962-65,
- Bolton (proboszcz) 1965-1968,
- Mansfield (proboszcz) 1968-1971,
- Leeds (proboszcz) 1971-1977,
- Kidderminster (proboszcz) 1977-1979  
- Derby (proboszcz) 1979-1996....

Relikwie bł. Carlo Acutisa dla polskich ministrantów w Anglii i Walii

„Eucharystia to moja autostrada do nieba” – miał zwyczaj powtarzać bł. Carlo Acutis, podkreślając, jak bardzo pomaga mu w dobrym przeżyciu każdej chwili dnia. „Stojąc przed Jezusem w Eucharystii, stajemy się święci” – podkreślał. To właśnie z uwagi na wyjątkową pobożność eucharystyczną bł. Carlo Acutisa, jego relikwie zostały przekazane reprezentacji polskiej parafii pw. Św. Wojciecha (South Kensington) w kaplicy Najświętszego Sakramentu westminsterskiej katedry. Uroczystość miała miejsce w minioną sobotę, 10 lipca.

Przekazania relikwii tego urodzonego w Londynie (1991r.), a beatyfikowanego w październiku 2020 roku w Asyżu włoskiego nastolatka, dokonał ks. bp Paul McAleenan – biskup pomocniczy Archidiecezji Westminster. W krótkiej homilii, ksiądz biskup przypomniał najważniejsze informacje z życia bł. Carlo. W uroczystości, z uwagi na wciąż obowiązujące restrykcje sanitarne, wzięli udział przedstawiciele wspólnoty – członkowie Rady Parafialnej, reprezentacja ministrantów oraz przedstawiciele dzieci i młodzieży. Oprócz naszej parafii, relikwie błogosławionego włoskiego nastolatka otrzymały w maju br. jeszcze dwie inne londyńskie parafie – Our Lady of Dolours Servite Church na Fulham, gdzie Carlo był ochrzczony oraz kościół rektoralny Corpus Christi na Maiden Lane.

W liturgii uczestniczył także ks. Sławomir Witoń – proboszcz katedry westminsterskiej, który po zakończonej uroczystości oprowadził jej uczestników po tej najważniejszej dla katolików w Anglii i Walii świątyni, szczegółowo przedstawiając nie tylko jej historię, ale też najważniejsze plany i zamierzenia związane z jej przyszłością. Dopełnieniem tego ważnego dla polskiej społeczności dnia była wspólna kolacja.
Bł. Carlo Acutis dołączył tym samym do innych świętych patronów, których relikwie również są czczone w tej polskiej wspólnocie gromadzącej się od prawie 80 lat w Little Brompton Oratory: św. Wojciecha (Adalberta), św. Szarbela (Charbela), św. Ojca Pio i św. s. Faustyny Kowalskiej. Choć tymczasowo nasza parafia gromadzi się na niedzielnych Mszach na West Hendon (godz. 12.00 – kościół pw. Św. Patryka) i na High Street Kensington (Maria Assumpta Chapel, W8 5HN), to jednak mamy nadzieję na szybki powrót do Little Brompton Oratory....

Odwołanie pielgrzymek do Holywell i Pantasaph oraz Aylesford

W naszym programie duszpasterskim zaplanowaliśmy dwie Pielgrzymki:
- Holywell i Pantasaph – 18 lipca 2021
- Aylesford 5 września 2021.
Niestety obie Pielgrzymki musimy odwołać ze względu na ograniczenie liczby uczestników Pielgrzymki.
W Holywell jest pozwolenie na uczestnictwo dla 30 osób, natomiast w Aylesford liczba osób mogących przyjechać wynosi 100.
Mając to na uwadze musimy również w tym roku obie Pielgrzymki odwołać.
Odnośnie Pielgrzymki do Walsingham którą przewidywaliśmy na dzień 9 Października 2021 to jak na razie nie mamy konkretnych danych z Sanktuarium.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Prałat Stefan Wylężek
rektor

Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
Budujmy cywilizację miłości!

Drogie Siostry i Bracia!
Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.
Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte Serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej Miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, by nasze serca zranione grze-chem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego Serca Zba-wiciela, będącego „gorejącym ogniskiem miłości”. On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bezwzględnym Sędzią, ale kochającym Ojcem.
Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się miłością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego oddanie się Sercu Jezu-sowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem cywilizacji miłości.
Kult Serca Jezusa prowadzi nas również do zadośćuczynienia i wynagradzania za popełnione grzechy, które zawsze są ranami zadanymi Miłości. Oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa związane jest z kultem Miłosierdzia Bożego, na które tak wrażliwy jest współ-czesny człowiek. Świadczy o tym duchowe doświadczenie świętej Siostry Faustyny Kowal-skiej, uformowanej również przez nabożeństwo do Serca Jezusa, tak bardzo żywe w latach jej służby w Kościele.
Historia kultu
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korzenie, rozpowszechnił się na skutek ob-jawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku, podczas których Jezus prosił, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego Serca. Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r. jako przywilej dla ówczesnego Królestwa Polskiego oraz Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie. Przyczynili się do tego nasi biskupi, wystosowując memoriał do pa-pieża, gdyż na ziemiach polskich kult ten rozwijał się już wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył Pius IX w 1856 r., a Leon XIII w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto po-mnik „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta”, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie odbudowany.
Po wojnie w 1948 r. w obliczu nasilających się represji, z inicjatywy Prymasa kard. Augusta Hlonda biskupi zachęcili wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezu-sowemu, a trzy lata później, 28 października 1951 roku, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze - w obecności niemal miliona wiernych - odnowił akt zawierzenia Polski Sercu Jezusa. Został on ponowiony w 1975 r. Po raz kolejny akt ten został proklamowany w wolnej Polsce 1 lipca 2011 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Je-zusa.
O odnowę na polskiej ziemi
Za kilka dni ponowimy akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa, dlatego, że osobiście i zbiorowo pragniemy oddać się w opiekę Bogu, który jest Miłością. W szkole Jezusa, który powiedział o sobie, że jest „cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29), pragniemy się uczyć, jak stawiać czoło nowym wyzwaniom, jak podejmować odpowiedzialność za siebie i innych, jak kochać i służyć.
W nawiązaniu do setnej rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od ponad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym członkiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap jej historii.
Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze potrafimy właściwie korzystać. Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczone jest niekończą-cymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wrogością, w której trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. Zagrożona wręcz wydaje się jedność naszej wspólnoty narodowej, dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia.
W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy rachunku sumienia i pro-śmy Boga o łaskę nawrócenia. W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym inaczej - potrafili dostrzec brata. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. Budujmy mosty ponad podzia-łami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś temu świadectwo!
Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. W obliczu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie więzi rodzinnych - o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu rodzącego przemoc. Nie zapominajmy też o po-trzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś wydaje się być szczególnie zagro-żony.
Jako wspólnota Kościoła zdajemy niełatwy egzamin wiarygodności tak mocno zachwianej wskutek grzechów i ran zadanych braciom i siostrom przez niektórych duchownych. Jesteśmy świadomi, że grzech wykorzystywania seksualnego - jak ostrzegał papież Benedykt XVI - może skutecznie przyćmić blask Ewangelii. W Kościele niezbędny jest proces oczyszczenia, prośby o przebaczenie ze strony skrzywdzonych i otoczenia ich szczególną troską.
Czyńmy świat bardziej ludzkim! W społeczeństwie, które podlega atomizacji wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, bolesnej samotności doświadczają starsi, chorzy i niepełno-sprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni stają się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na nich, nie zapominając, że najsłabsi są „sercem Kościoła”, oni winni być również w centrum zainteresowania każdej ludzkiej społeczności. Znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na ludzkie życie, gdyż każdy człowiek, a  szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia.
Budujmy postawę braterstwa, o co usilnie apeluje papież Franciszek. Czyńmy to zarówno na gruncie polskim jak i międzynarodowym, w duchu przebaczenia i pojednania, czemu Polska dała już dobitne świadectwo w XX stuleciu, inicjując pojednanie z sąsiednimi narodami.  
Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy, jak nawrócenie czyli zwrócenie się do Odkupiciela i Jego zranionego Serca, „przez które stało się nam zbawienie”. Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie i łaskę powrotu do Niego i Jego Ewangelii. Z ufnością powierzamy Mu Kościół i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas stanowi.
Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam błogosławimy....

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Czcigodni Księża Rektorzy, Koordynatorzy i duszpasterze polonijni,

Polonijna Rada ds. Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej proponuje, aby w trwającym Roku Rodziny i Roku świętego Józefa w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na Mszach w naszych parafiach obecne było odniesienie do małżeństwa i rodziny. Poniżej załączmy gotowe materiały do wykorzystania i animacji liturgicznej. Zachęcamy, aby w ten sposób włączyć w tę inicjatywę nasze polonijne ośrodki duszpasterskie i tego dnia duchowo jednoczyć się we wspólnej modlitwie za polskie małżeństwa i rodziny na emigracji. 

W imieniu naszego zespołu Bóg zapłać za współpracę i wspólnotę modlitwy w niedzielę 30 maja. Proszę również o zapowiedzenie w ogłoszeniach nadchodzącej uroczystości i naszej inicjatywy. Proponujemy, aby małżonkowie włączyli się w animację liturgii poprzez odczytanie komentarzy i modlitwy wiernych.

O.Damian Kopytto OMI
Przewodniczący zespołu inicjatyw duszpasterskich

Bruksela

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU