Życzenia bp. Wiesława Lechowicza delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej z okazji Świąt Wielkanocnych Anno Domini 2021

Drodzy Rodacy – wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego!

Radując się ze zmartwychwstania Chrystusa, pragnę przekazać Wam jak najlepsze życzenia świąteczne. Przeżywanie świąt wielkanocnych w czasie pandemii skłania mnie, by Wam życzyć zdrowia i bezpieczeństwa oraz pokoju w sercach, w Waszych rodzinach i w miejscach pracy. Do tych życzeń, powszechnie składanych chcę dołączyć jeszcze jedno życzenie: nadziei.

Życzenie nadziei podyktowane jest nie tylko kontekstem społecznym, ale przede wszystkim wiarą w zmartwychwstanie Jezusa. Być chrześcijaninem to znaczy złożyć nadzieję w Chrystusie! (zob. Ef 1, 12). On, Chrystus zmartwychwstały, jest Nadzieją, która podtrzymuje całe nasze życie i mocą, której możemy stawić czoła teraźniejszości (por. Benedykt XVI, Spe salvi). Na tę nadzieję związaną z osobą Zmartwychwstałego Pana  wskazuje Orędzie Wielkanocne proklamowane podczas liturgii Wigilii Paschalnej, sławiące noc zmartwychwstania, która „oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi”. Jako chrześcijanie jesteśmy zatem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że wobec doświadczanych nieszczęść – różnorakich cierpień i chorób, przeżywanych tragedii i śmierci – smucimy się i płaczemy, ale nie jako ci, którzy nie mają nadziei (zob. 1 Tes 4,13). Nadzieja złożona w Chrystusie, w przeciwieństwie do nadziei pokładanej tylko w sobie lub w innych ludziach, nigdy nie zawodzi, lecz prowadzi do wysławiania Boga słowami św. Piotra: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego” (1 P 1,3-4).

Jezus, składając w nasze serca skarb nadziei pragnie, byśmy się nią dzielili z naszymi bliźnimi, byśmy stawali się świadkami nadziei. Przekonanie to wypływa z opisów ewangelicznych, które są nam dobrze znane. Pamiętamy jak Jezus zmartwychwstały polecił Marii Magdalenie, Joannie i Marii iść do Galilei i opowiedzieć Jego uczniom, co je spotkało, a raczej kto je spotkał (zob. Łk 24,1-11). Kobiety wykonały to polecenie. Podobnie zachowali się dwaj uczniowie uciekający z ciężkimi i przestraszonymi sercami z Jerozolimy do Emaus (zob. 24,13-35).  Kiedy rozpoznali swego Mistrza, z ożywioną nadzieją wrócili, oznajmiając, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał....

List ks. bpa Wiesława Lechowicza dotyczączy szczepień przeciw Covid-19

Drodzy Bracia i Siostry!
Rozpoczynający się czas Wielkiego Postu zachęca nas do podejmowania postanowień służących nie tylko osobistemu nawróceniu i pojednaniu z Bogiem. Ma na celu również pojednanie z bliźnimi i odpowiedzialną troskę o ich los doczesny i wieczny. O tym przypomina nam na progu Wielkiego Postu Kościół poprzez lekturę słów proroka Izajasza: „Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie –czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie” (Iz 58,5-8).

W kontekście podejmowanej w Wielkim Poście drogi nawrócenia chciałbym zwrócić uwagę na wspólnotowy i społeczny wymiar naszych osobistych czynów. Do tego skłania mnie również czas pandemii i pojawiająca się nadzieja uporania się z wirusem Covid-19 poprzez stosowanie szczepionek. Praktyka ta budzi u niektórych wątpliwości także natury moralnej. Dlatego na ten temat wypowiedziała się w grudniu ub. roku Kongregacja Nauki Wiary i Papieska Akademia Życia, a także Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.

Przeczytaj pełną treść listu

List Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii na Wielki Post

Londyn, dnia 12.02.2021

Wielki Post 2021
W Środę Popielcową rozpoczęliśmy liturgiczny okres Wielkiego Postu. Co roku, służy on nam jako przygotowanie do przeżywania Tajemnicy Paschalnej, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdego roku ten czas mobilizuje naszą wiarę w inny sposób, wychodząc od naszej zwykłej codzienności. Okres Wielkiego Postu, to czas nawrócenia, odejścia od grzechu, czas przemiany serca i sposobu myślenia.

Przeczytaj cały list!

Informacja o pogrzebie śp. ks. Edwarda Stachurskiego

NEKROLOG:

Ś.p. Ks. Edward Stachurski 16.04.1949 – 08.02.2021

Rektor Ks. Prałat Stefan Wylężek i Prezbiterium Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii żegna ś.p. Ks. Edwarda Stachurskiego.
Pracował w strukturach PMK w Leicester, Milford, Cambridge, Halifax, Kidderminster, Ilford Park, Reading od 1988 – 2021 roku.
Msza św. rekwialna dla Parafian zostanie odprawiona 24.02.2021 w Reading o godz.19.00,
a Msza Św. pogrzebowa ze względu na obostrzenia sanitarne zostanie odprawiona 25 lutego o godz.10.30 z udziałem tylko i wyłącznie kapłanów i Rady Parafialnej.
O godz.12.15 kremacja w Reading Crematorium.
Zgodnie z wolą ś.p. Ks. Edwarda Stachurskiego jego prochy zostaną złożone w grobie rodzinnym w Zabrzu.

Ks. Prałat Stefan Wylężek i Prezbiterium Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii


Zgłoszenia udziału w pogrzebie proszę kierować do Ks. Dziekana Rafała Jarosławskiego. We Mszy pogrzebowej może wziąć udział 30 osób.

Śp. Ksiądz Edward Stachurski 16.04.1949-8.02.2021

Ks. Edward Stachurski urodził się 16 kwietnia 1949 roku w Krzyżanowicach, syn Antoniego i Lidii z domu Paczuła.

Był najstarszym z trojga dzieci w domu Stachurskich. Pozostałymi dziećmi byli Alicja i Grzegorz, który już zmarł.

Był ministrantem w Krzyżanowicach. Po ukończeniu szkoły średniej uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Opolskiej w Nysie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii.
Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku w Opolu.

W 1988 roku rozpoczął posługę w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

NEKROLOG